Posted in Խնդիրների փաթեթ

Մոգական քառակուսիներ

Մոգական քառակուսի անվանում են այն աղյուսակը, որում 1, 2, 3, … թվերը գրված են մեկ անգամ և յուրաքանչյուր տողում, յուրաքանչյուր  սյունակում, յուրաքանչյուր անկյունագծով  գտնվող թվերի գումարը հավասար են իրար:

Խնդիր 1։ 3×3 քառակուսու վանդակներում տեղադրել 1-9 թվերը թվերը այնպես, որ այն ստացվի մոգական քառակուսի։

Խնդիր 2։ 3×3 քառակուսու վանդակներում տեղադրել 3-11 թվերը այնպես, որ այն ստացվի մոգական քառակուսի։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

Խնդիր 3։ 3×3 քառակուսու վանդակներում տեղադրել 4-12 թվերը այնպես, որ այն ստացվի մոգական քառակուսի։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-4.png

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s