Posted in Խնդիրների փաթեթ

Ծածկագրեր

Խնդիր 1։ Բերված օրինակներում աստղանիշները փոխարինել անհրաժեշտ թվանշաններով։

ա)

Безымянный

բ)

Безымянный

գ)

Безымянный

դ)

Безымянный

Խնդիր 2։ Նախորդների օրինաչափությամբ լրացնել դատարկ շրջանակը։

1

Խնդիր 3։  Կետերի փոխարեն անհրաժեշտ է տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստացվի նշված թիվը։

e3a81f643ac8b306f2534cb84de0990d

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s