Posted in Դասընթացի ծրագիր

Ուսումնական ծրագիր 4-5-րդ դասարաններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Մաթեմատիկա
4-5-րդ դասարան

 

4-5-րդ դասարաններ
Մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական ծրագիր

Մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման նպատակներն են.

• մաթեմատիկական այնպիսի գիտելիքների ու կարողությունների
ձևավորում, ինչն անհարաժեշտ է գործնական կիրառությունների, հարակից առարկաների ուսումնասիրման և կրթության շարունակականության համար
• գործնական կարողություններ, գործնական իրադրություններում գիտելիքները կիրառելու կարողություններ
• վերլուծական, տրամաբանական և ալգորիթմական մտածողության,
ինտուիցիայի, տարածական պատկերացումների ձևավորում ու
զարգացում
• մաթեմատիկայի, որպես գիտության ու տեխնիկայի ունիվերսալ լեզվի,
երևույթների ու պրոցեսների մոդելավորման միջոցի մասին
պատկերացումների ձևավորում
• ստեղծագործական կարողություններ, թվաբանական գիտելիքների և մեթոդների, դրանք գործնական իրադրություններում կիրառելու կարողությունների ձևավորում ու զարգացում
• թվաբանական գործողություններ կատարելու բանավոր և գրավոր
հմտությունների ձևավորում
• դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողությունների
ձևավորում
• որոշումներ կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողությունների
ձևավորում
• ուշադրության, հիշողության, աշխատասիրության,
հանդուրժողականության, նպատակասլացության, համբերության
զարգացում
• սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության սերմանում
• ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու մշակույթի ձևավորում
• խմբում աշխատելու կարողություններ, համագործակցային կարողություններ,
• սովորողների որոնողական և հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններ

Մաթեմատիկա առարկայի ուսուցման հիմնական խնդիրներն են.

• զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
• խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծությունների մասին
• գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
• ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
• գաղափար տալ ուղղի, հատվածի, ճառագայթի մասին
• համակարգել և զարգացնել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների վերաբերյալ, ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գաղափարը
• արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների, կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ
• ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
• խորացնել և զարգացնել մեծությունների, դրանց չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ գիտելիքներն ու կարողությունները
• ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ
ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ

Ուսումնական միջավայրը.

• Սովորողի և դասավանդողի անհատական համակարգիչ (նեթբուք կամ նոթբուք):

Համացանցում ուսուցման միջավայրը.

• կրթահամալիրի դասավանդողների ստեղծած Էլեկտրոնային առաջադրանքների ժողովածուններ
• Մաթեմատիկա ամսագիր
դասավանդողների և սովորողների անհատական բլոգներ
• կրթահամալիրի կայքէջեր
• պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ
• էլեկտրոնային մաթեմատիկական այլ ձեռնարկներ, խնդրագրքեր, օնլայն դասագրքեր, ուսումնական բլոգներ, ուսումնական նյութեր
• ուսումնական միջավայր կարող է հանդիսանալ ինչպես դասավանդողի կաբինետը, այնպես էլ կրթահամալիրի հարակից բացօթյա ուսումնական միջավայրերը և այլ վայրեր:

Դասընթացի կազմակերպումը.
Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի (շաբաթական չորս ժամ), մաթեմատիկա լաբորատորիայի սահմանած օրացույցի, կրթահամալիրյան օրացույցի: Սովորողն իր ընտրությամբ կարող է ընտրել ուսուցման հեռավար, առցանց, համակցված ուսուցման տարբերակներ:
Յուրաքանչյուր դասարանում սովորողների թիվը՝ 25-30 է, այդ թվում` հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Ուսուցումը իրականացման ձև՝ նախագծային: Սովորողները յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցման սկզբում ստանում են նախագծի փաթեթը, տանը, դպրոցում կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները դասավանդողի ուղղորդմամբ, իսկ թեմայի ավարտին դասավանդողին է ներկայացնում նախագծի արդյունքները, այնուհետև հրապարակում է աշխատանքը իր բլոգում՝ համապատասխան բաժնում: Սովորողները նախագծերի իրականացման ժամանակ համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում և մշակում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, կատարում աշխատանքները: Բացի այդ, նախագծերի արդյունքների ներկայացման համար սովորողները կրկին ինքնուրույն են ընտրում ներկայացման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիրը, սովորողը կարող է առաջարկել իր գտած ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել նաև տվյալ ծրագրի ուսուցանումը մյուս սովորողների համար, տարվում են սովորող-սովորոցնեող աշխատանքներ:

Գնահատումը.

Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Մաթեմատիկա դասընթացի առարկայական ծրագրով նախատեսված թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է դասարանում և յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ, ընդ որում և՛ բանավոր հարցումից, և՛ հանձնարարված նախագծային աշխատանքից: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները մաթեմատիկայից՝ իր ցանկությամբ ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը: Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի գնահատվում (թվանշանով չի գնահատվում ), սովորողն իր կատարած աշխատանքը ուղարկում է դասավանդողի էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում է այն, իսկ աշխատանքի քննարկումը կատարվում է թե՛ առցանց, և թե՛ նախապես նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև կիսամյակի ավարտը հնարավորություն ունի շտկելու այն: Առավելագույն 10 միավոր սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների, մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում մրցանակի: Սովորողի ուսումնակն շրջանի գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան աամփոփ գնահատականը նշանակվում է հաշվի առնելով ուսումնական չորս շրջանները:

 

Բովանդակություն
4-րդ դասարան

Միանիշ ու բազմանիշ թվեր։ Թվի բնութագրումը
Համակարգչայի ծրագիր՝ Microsoft word, paint

• Թվի ծագումը
• Բազմանիշ թվերի դիրքային գրառման դասերը և կարգերը
• Կարգային միավորներ
• Թվերի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով
• Թվերի դիրքային գրությունը
• Թվերի ընթերցումը
• Թվերի կցագրումը
• Թվերի համեմատումը
• Թվերի դասավորումը նվազման և աճման կարգով
• Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
• Բանավոր հաշվարկ
• Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

Թվաբանական գործողություններ
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word, paint, excel

• Բազմանիշ թվերի հետ գործողությունները՝ գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում
• Գումարման ստուգումը հանումով
• Հանման ստուգումը գումարով
• Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով
• Բաժանում երկնիշ և եռանիշ թվերի վրա
• Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
• Մնացորդով բաժանում
• Մնացորդով բաժանում ու արդյունքի ստուգում
• Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
• Հայտնի գումարելիի և գումարի միջոցով անհայտ գումարելիի որոշում
• Նվազելիի և տարբերության միջոցով հանելիի որոշում
• Տարբերության և հանելիի միջոցով նվազելիի որոշում
• Արտադրյալի և արտադրիչի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշելը
• Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշելը
• Բաժանարարի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանելիի որոշելը
• Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ, որտեղ կկիրառվեն թվաբանական գործողությունների հատկությունները
• Բանավոր հաշվելու եղանակներ
• Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս
• Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
• Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
• Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
• Գումարման տեղափոխական հատկությունը
• Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը
• Գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունները
• Գումարման զուգորդական հատկությունը
• Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը
• Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը
• Բազմապատկման հատկությունների համատեղ կիրառումը
• Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)

Պատիկ և բաժանարար
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word, paint, excel

• 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները
• 5-ի բաժանելիության հայտանիշը
• Զույգ և կենտ թվեր
• 2-ի բաժանելիության հայտանիշը

Սովորական կոտորակներ
Համակարգչային ծչագիր — Microsoft word, formula գործիքի ծանոթություն, կիրառում
• Թվի մասը գտնելը
• Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը
• Մասերի համեմատումը
• Կոտորակ, համարիչ, հայտարար
• Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ
• Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատումը
• Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը
• Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների համեմատումը
• Կոտորակների վերաբերյալ պարզ տեքստային խնդիրներ՝ թվի մասը և թիվը նրա մասի միջոցով գտնելու վերաբերյալ
• Գործնական աշխատանքներ
• Ամենամասյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)
• Ինտերակտիվ մոդելներ
Կոտորակներ․ ներածություն
Կոտորակների գաղափարը
Կոտորակներ․ հավասարություն

Մեծություններ
Համակարգչայի ծրագրերը՝ Geogebra, paint

• Ուղիղ, հատված ու ճառագայթ
• Բեկյալ, բեկյալի գծի երկարություն
• Քառակուսի
• Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը
• Ուղղանկյուն
• Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը
• Խնդիրներ մակերեսի և պարագծի վերաբերյալ
• Գործնական չափումներ
• Ամենամասյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում (երկրորդ, երրորդ մակարդակներ)
• Ինտերակտիվ մոդելներ
Մակերեսի հաշվումը

• Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով
• Չափման միավորների համեմատումը
• Թվաբանական գործողություններ չափման միավորներով
• Նույն զանգվածի արտահայտումը տարբեր միավորներով
• Նույն հեռավորության արտահայտումը տարբեր միավորներով

• Ժամանակ–արագություն–ճանապարհ փոխկապակցվածությունը
• Ժամանակի չափման միավրոները
• Զանգվածի չափման միավորները
• Խնդիրների լուծում։
• Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ
• Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում

5-րդ դասարան
1․ Բնական թվեր և զրո
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel

• Թվանշաններ և դրանց միջոցով թվի գրառումը
• Կարգեր, կարգային միավորներ
• Թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով
• Թվերի ընթերցումը
• Հաշիվ և թիվ: Բնական թվեր
• Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա
• Հաշվարկային խնդիրներ(խնդիրներ թվային կախվածության վերաբերյալ)
• Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
• Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

2․ Գործողություններ բնական թվերով
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel

• Բնական թվերի գումարումը
• Գումարման տեղափոխական օրենքը
• Գումարման զուգորդական օրենքը
• Բնական թվերի բազմապատկումը
• Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը
• Բազմապատկման զուգորդական օրենքը
• Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
• Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
• Բնական թվերի հանումը
• Հանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
• Բնական թվերի բազմապատկումը
• Կարգային միավորների բազմապատկումը
• Բազմապատկման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
• Բնական թվերի բաժանումը, բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
• Մնացորդով բաժանում
• Բաժանման հատկությունները
• Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

3․ Մեծությունների չափում։ Երկրաչափության տարրեր
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, Geogebra
• Հատված և նրա երկարությունը
• Ճառագայթ, ուղիղ և հարթություն, սանդղակներ, կոորդինատային ճառագայթ
• Շրջանագիծ, շրջան
• Անկյուններ և նրանց չափումը
• Բեկյալ գծեր և բազմանկյուններ
• Ուղղանկյան մակերեսը
• Ուղղանկյունանիստ, ծավալ, ուղղանկյունանիստի ծավալը
• Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը
• Գործնական չափումներ
• Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

4․Բնական թվերի բաժանելիությունը
Համակարգչային ծրագիր — Microsoft word, paint, excel
• Բնական թվի բաժանարարներն և բազմապատիկները
• Բաժանելիության հայտանիշներ, թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի, 2-ի, 3-ի, 9-ի,4-ի:
• Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
• Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
• Պարզ և բաղադրյալ թվեր
• Բաղադրյալ թվերի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
• Երկու թվերի ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը` թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով
• Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի կամ մաթեմատիկական խաչբառի միջոցով։

5․ Սովորական կոտորակներ
• Մաս և ամբողջ
• Բաժիններ, բաժինների գումար, սովորական կոտորակներ
• Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը և սովորական կոտորակների հավասարության պայմանը
• Սովորական կոտորակների ընդհանուր հայտարար բերելը
• Կոտորակների համեմատումը
• Կոտորակների գումարում և հանում
• Կոտորակների բազմապատկումը և բաժանումը
• Փոխհակադարձ կոտորակներ
• Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
• Տեղափոխական և զուգորդական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
• Գումարման և հանման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքը կոտորակների համար
• Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրերի քննարկում (երկրորդ մակարդակ)
• Ինտերակտիվ մոդելներ՝

Կոտորակներ․ ներածություն

Կոտորակների գաղափարը

Կոտորակներ․ հավասարություն

Կոտորակներ թեմայի ամփոփում (կոտորակների բաժանումը տես այստեղ

Խառը թվեր
• Խառը թվեր
• Խառը թվերի համեմատումը
• Խառը թվերի գումարումը, հանումը
• Խառը թվերի բաժանումը, բազմապատկումը
• Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը խառը թվերով
• Գործնական չափումներ
• Խնդիրների քննարկում
• Ամենամսյա ֆլեշմոբի խնդիրների լուծում (երկրորդ մակարդակ)
• Ինտերակտիվ մոդելներ
Կոտորակներ․ խառը թվեր

Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

  1. Մաթեմատիկական խաղ

Տեսական նյութերի փաթեթ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s