Posted in Դասընթացի ծրագիր

Ուսումնական ծրագիր 4-5-րդ դասարաններ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Մաթեմատիկա
4-5-րդ դասարան

Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են`

 • Սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական, լեզվական
  մտածողություն, թվաբանական գիտելիքներ և մեթոդներ, դրանք գործնական
  իրադրություններում կիրառելու կարողություններ
 •  դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
 •  որոշումների կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին
  քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողություններ
 • զարգացնել ուշադրություն, հիշողություն, աշխատասիրություն,
  հանդուրժողականություն, նպատակասլացություն, համբերություն
 • սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ
 • ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու կուլտուրա:

4-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝

 •  Զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու,
  դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
 •  խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծությունների և դրանց
  չափման մասին
 • գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
 • ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
 • գաղափար տալ կոորդիանատային ճառագայթի, անկյան մասին:

5-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 •  համակարգել և զարգացնել սովորողների նախորդ դասարաններում ձեռք բերած
  գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների, բնական թվերի հետ
  թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
 •  ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության
  գիտակցություն, արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների,
  կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ
  գիտելիքներ և կարողություններ
 • ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ
  թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
 • խորացնել և զարգացնել երկրաչափական և ֆիզիկական մեծությունների, դրանց
  չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ
  գիտելիքներն ու կարողությունները
 •  ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և
  կարողություններ
 • ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ:

Ուսումնական միջավայրը`

 • Ուսումնական կաբինետ` համակարգիչ, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ
 • Համացանցում ուսուցման միջավայրը`մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, դասարանի բլոգ, դասավանդողի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք
 • Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր`նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, google հաշիվ, էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի և ուսումնական նյութերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ
 • Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, դասավանդողի կողմից առաջարկված ուսումական նյութերի փաթեթներ, անձնական բլոգ, google հաշիվ, էլեկտրոնային տետրեր:
 • Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, շտեմարաններ, խնդրագրքեր, ուսումնական նախագծերի փաթեթներ:

Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը

Ուսումնական պարապմունքների նկարագրություն`

Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված
ժամաքանակի և կրթահամալիրյան օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը
սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Սովորողների քանակը`
20-25, որոնց թվում նաև հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Դասերը
կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, ընթերցասրահում, բակում և այլ
ուսումնական միջավայրում` 45 րոպե տևողությամբ՝ համապատասխան
գործիքների, թվային ուսումնական նյութերի օգտագործմամբ: Դասապրոցեսի
ընթացքում դասավանդողը կազմակերպում է ծրագրով նախատեսված նյութի,
կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը:

Ուսումնական նյութերի, միջոցների օգտագործում

 • Գրադարանի կայք
 • Սովորողները և դասավանդողը «ուսումնական փաթեթ» բաժնից ներբեռնում են
  անհրաժեշտ դասագրքեր, ձեռնարկներ, խնդրագրքեր և այլ ուսումնական նյութեր
 • Դասավանդողի բլոգ, կայք
 • Դասավանդողը ուսումնական նյութերը, առաջադրանքները, օգտակար
  տեղեկատվությամբ հոդվածները, ֆիլմերը կամ հղումները տեղադրում է բլոգում, որից
  օգտվում են սովորողները:
 • Էլեկտրոնային օրագիր
  Էլեկտրոնային օրագրի միջոցով դասավանդողը սովորողներին ուղարկում է տվյալ
  դասի բոլոր նյութերը, բլոգից և այլ կայքերից հղումները, իսկ այն սովորողներին, որոնք
  ընտրել են տնային աշխատանք՝ որպես լրացուցիչ կրթություն, ուղարկում է
  անհատական տնային հանձնարարություն:

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը`

 • խնդիրների, վարժությունների, թեստերի լուծում
 •  գրավոր աշխատանք դասարանում, տանը
 • էլեկտրոնային գրատախտակի, էլեկտրոնային օրացույցի, էլեկտրոնային
  տետրերի, համացանցի, համակարգչային ծրագրերի օգտագործում
 • ստուգատեսներին և կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված նախագծերին և
  ծեսերին մասնակցություն
 • ուսումնահասարակական նախագծերին, ճամփորդություններին, ճամբարներին
  մասնակցություն

Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի կազմակերպում

 • Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, որն ապահովված է
  անհրաժեշտ ուսումնական գործիքներով և նյութերով: Դասի տևողությունը 45
  րոպե է: Դասարանային աշխատանքները սովորողները կատարում են իրենց
  անհատական համակարգիչներում՝ էլեկտրոնային տետրերում, որոնց հետևելու,
  մեկնաբանելու և խմբագրելու հնարավորություն ունի դասավանդողը:
 • Ուսումնական հիմնական գործիքներից է նաև էլեկտրոնային գրատախտակը, որի
  օգնությությամբ պատկերավոր և մատչելի ներկայացվում է դասավանդման
  նյութը:
 • Տնային աշխատանքների փաթեթն ուղարկվում է այն սովորողների
  էլեկտրոնային օրագրերին, ովքեր ընտրել են տնային աշխատանքը՝ որպես
  լրացուցիչ կրթություն: Այդ աշխատանքը ունի հստակ վերջնաժամկետ, որից հետո
  դասավանդողը նշանակում է խորհրդատվության (քննարկման) ժամ և քննարկում
  սովորողների հետ իրենք կատարած աշխատանքը:

Գնահատման համակարգ

Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային
կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց
համակարգով: Սովորողը ցանկության և հնարավորության դեպքում կարող
է փոխել գնահատականը: Մաթեմատիկա դասընթացի առարկայական ծրագրով
նախատեսված թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է
դասարանում և յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն
ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում
վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում
է միավորներ և բանավոր հարցումից , և հանձնարարված նախագծային աշխատանքից:
Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները
մաթեմատիկայից ՝ իր ցանկությամբ
ընտրելով լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ, որի առաջադրանքները նա
կատարում է տանը: Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի
գնահատվում (թվանշանով չի գնահատվում ) , սովորողի կատարած աշխատանքը
ուղարկվում է դասավանդողի էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում
է այն, իսկ աշխատանքի քննարկումը կատարվում է թե առցանց և թե
նախապես նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար
գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև
կիսամյակի ավարտը հնարավորություն ունի շտկելու այն: Առավելագույն 10 միավոր
սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների,
մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում
մրցանակի: Սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած
աշխատանքի թվային և որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան
գնահատականը նշանակվում է հաշվի առնելով կիսամյակային գնահատականները:

Տեսական նյութերի փաթեթ

Դասագրքերի փաթեթ

Բովանդակություն

4-րդ դասարան

Թիվ: Թվի բնութագրումը

 • Թիվ։ Թվի գրառումը
 • Կարգային միավորներ
 • Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
 • Թվերի ընթերցումը
 • Թվերի կցագրումը
 • Թվերի համեմատումը
 • Թվերի դասավորումը  նվազման և աճման կարգով
 • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Թվաբանական գործողություններ

 • Գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում
 • Գումարման ստուգումը հանումով
 • Հանման ստուգումը գումարով
 • Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով
 • Բաժանում երկնիշ և եռանիշ  թվերի վրա։
 • Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 • Մնացորդով բաժանում
 • Մնացորդով բաժանում ու արդյունքի ստուգում
 • Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ
 • Հայտնի գումարելիի և գումարի միջոցով  անհայտ գումարելիի որոշում
 • Նվազելիի և տարբերության միջոցով հանելիի որոշում
 • Տարբերության և հանելիի միջոցով նվազելիի որոշում
 • Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշում
 • Անհայտ բաժանելի գտնելը
 • Արտադրիչի և արտադրյալի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշում
 • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ, որտեղ կկիրառվեն թվաբանական գործողությունների  հատկությունները
 • Բանավոր հաշվելու եղանակներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս

 • Միևնույն   կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
 •  Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ
 • Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Գումարման  և բազմապատկման  տեղափոխական հատկությունները

 • Գումարման տեղափոխական հատկությունը
 • Բազմապատկման տեղափոխական  հատկությունը
 • Ամփոփիչ և ամրապնդող առաջադրանքներ

Գումարման  և բազմապատկման  զուգորդական   հատկությունները

 • Գումարման   զուգորդական   հատկությունը
 • Բազմապատկման  զուգորդական   հատկությունը
 • Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը
 • Բազմապատկման հատկությունների համատեղ կիրառումը
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Չափման միավորներ

 • Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով
 • Չափման միավորների համեմատումը
 • Թվաբանական գործողություններ չափման միավորներով
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Պատիկ և բաժանարար

 • 10-ի,100-ի,1000-ի բաժանելիության հայտանիշները
 • 5-ի բաժանելիության հայտանիշը
 • Զույգ և կենտ թվեր
 • 2-ի բաժանելիության հայտանիշը
 • Պատիկ և բաժանարար
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Մաս և ամբողջ

 • Թվի մասը գտնելը
 • Թվի գտնելը, երբ հայտնի է նրա մասը
 • Մասերի համեմատումը
 • Կոտորակներ
 • Կանոնավոր  և անկանոն կոտորակներ
 • Հավասար  հայտարար   ունեցող   կոտորակների  համեմատումը
 • Հավասար  համարիչ  ունեցող   կոտորակների  համեմատումը
 • Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների համեմատումը
 • Ամփոփիչ և ամրապնդող առաջադրանքներ
 • Կոտորակների վերաբերյալ պարզ տեքստային խնդիրներ՝ թվի մասը և թիվը նրա մասի միջոցով գտնելու վերաբերյալ։
 • Գործնական աշխատանք
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Երկրաչափթույան տարրեր

 • Ուղիղ, հատված ու ճառագայթ
 • Բեկյալ, բեկյալի գծի երկարություն
 • Քառակուսի
 • Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը
 • Ուղղանկյուն
 • Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը
 • Խնդիրներ մակերեսի և պարագծի վերաբերյալ
 • Գործնական չափումներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Թվային հաջորդականություններ

 • Թվային հաջորդականություններ
 • Իրար հաջորդող բնական թվերի գումար
 • Իրար հաջորդող զույգ թվերի գումար
 • Իրար հաջորդող կենտ թվերի գումարով
 • Թվի քանակի որոշումը կախված թվանշանների քանակից
 • Մոգական քառակուսիներ

Ճանապարհ,  ժամանակ, արագություն

 • Տարի: Տարեթիվ
 • Խնդիրներ հեռավորություն  հաշվելու  վերաբերյալ
 • Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

5-րդ   դասարան

Բնական թվեր և զրո

 • Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը
 • Կարգեր։ Կարգային միավորներ
 • Թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով
 • Թվերի ընթերցումը
 • Հաշիվ և թիվ: Բնական թվեր
 • Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա
 • Մեկը և զրոն
 • Տեքստային բնույթի հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Գործողություններ  բնական թվերով

 • Բնական թվերի գումարումը
 • Գումարման տեղափոխական օրենքը
 • Գումարման զուգորդական օրենքը
 • Բնական թվերի բազմապատկումը
 • Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը
 • Բազմապատկման զուգորդական օրենքը
 • Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ
 • Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի հանումը
 • Հանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի բազմապատկումը
 • Կարգային միավորների բազմապատկումը
 • Բազմապատկման  հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Բնական թվերի բաժանումը, բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Մնացորդով բաժանում
 • Բաժանման հատկությունները
 • Բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը
 • Թվային արտահայտություններ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով

Մեծությունների  չափում

 • Չափման միավորներ

Երկրաչափության  տարրեր

 • Հատված և նրա երկարությունը
 • Ճառագայթ, ուղիղ և հարթություն
 • Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ
 • Շրջանագիծ և շրջան
 • Անկյուններ և նրանց չափումը
 • Բեկյալ գծեր և բազմանկյուններ
 • Ուղղանկյան  մակերեսը
 • Ուղղանկյունանիստ
 • Ծավալ։ ՈՒղղանկյունանիստի ծավալը
 • Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը
 • Գործնական չափումներ
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Բնական թվերի  բաժանելիությունը

 • Բնական թվի բաժանարարներն ու բազմապատիկները
 • Բաժանելիության հայտանիշներ, թվերի  բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի, 2-ի, 3-ի, 9-ի,4-ի:
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
 • Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
 • Պարզ և բաղադրյալ թվեր
 • Բաղադրյալ թվերի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
 • Երկու թվերի  ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը` թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Սովորական կոտորակներ

 • Մաս և ամբողջ
 • Բաժիններ, բաժինների գումար, սովորական կոտորակներ
 • Սովորական կոտորակների հավասարության պայմանը
 • Սովորական կոտորակների ընդհանուր հայտարար բերելը
 • Կոտորակների համեմատումը
 • Կոտորակների գումարումը
 • Կոտորակների հանումը
 • Կոտորակների բազմապատկումը
 • Կոտորակների բաժանումը
 • Փոխհակադարձ կոտորակներ
 • Թվաբանական օրենքները կոտորակների գումարման համար
 • Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
 • Տեղափոխական և զուգորդական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար
 • Գումարման և հանման նկատմամբ  բազմապատկման բաշխական օրենքը  կոտորակների համար
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Խառը թվեր

 • Խառը թվեր
 • Խառը թվերի համեմատումը
 • Թվաբանական գործողություններ խառը թվերով
 • Մակերեսների ու ծավալների հաշվումը և խառը թվերը
 • Թեմայի ամփոփում ինքնաստուգման թեստի միջոցով։

Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

 • Հետաքրքրաշարժ խնդիրների լուծում
 • Ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s